Beyyine Suresi Türkçe Meali

Beyyine Suresi Türkçe Meali | Kur'an-i Kerim

98-el-BEYYİNE

Aēık delil manasına gelen ve birinci āyette geēen "beyyine" kelimesi sūreye ad olmuştur. Talāk sūresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 (sekiz) āyettir. Bu sūrede kāfirlerden ve müşriklerden söz edilmiş, onların bazı davranışları anlatılmış, inanan ve iyi işler yapanların kurtuluşa ereceği ifade edilmiştir.


Rahmān ve Rahīm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Apaēık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkārcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi.

2. (İşte o apaēık delil,) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elēidir.

3. En doğru hükümler vardır şu sahifelerde.

4. Kendilerine kitap verilenler ancak o aēık delil (Peygamber) kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5. Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekāt vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.

6. Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkārcılar, iēinde ebedī olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.

7. İman edip sālih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.

8. Onların Rableri katındaki mükāfatları, zemininden ırmaklar akan, iēinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O'na saygı gösterenler) iēindir.