Ogznet.com

Avukatlık Bürosu

Hukuk, dallar şeklinde birbirinden ayrılan dallardan oluşan bir uygulamadır. Avukatlık büroları da bu uygulamaların yürütülmesi işlemlerinde görev alan şirketlerdir. Hukuk kuralları toplumun bazı kısımlarını düzenleme görevini üstlenir. Avukatlık bürosu nedir tanımına açıklık getirildikten sonra bu büroların faaliyetleri konusunda bilgiler verilebilir. Avukatlık bürolarının temel işlevi davaların takip edilmesi işlemidir. Ayrıca avukatlık bürosu danışmanlık hizmeti de verirler. Avukatlık ofisi olarak da tanımlanmaktadırlar. Avukatlık ofislerinin isimleri farklı olabilir ancak temelde bu ofislerin yürüttükleri işlemler hep aynıdır.

Avukatlık Bürosu Neden İhtiyaç Konusudur?

Toplum düzenini sağlama işini yapan yasaların, ilgili konularda özel eğitim alan kişiler tarafından değerlendirilmesi gereklidir. Çünkü yasalar konusunda eğitimi olmayan kişilerin değerlendirmeleri yanlış kararlar alınmasına neden olabilir. Avukatlık bürosu yasalar konusunda özel eğitim alan kişilerden oluştuğu için yasaların doğru olarak değerlendirilmesi konusunda ihtiyaç alanını doldururlar. Ankara avukat Tahancı Hukuk Bürosu bu noktada hukuki işlemlerinizin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi işlemlerini takip eder. Avukatlık bürosu kamusal alan niteliğine sahiptir. Bu bürolar avukatlar için bir çalışma alanı olduklarından ve müvekkillerin de avukatlık bürosu aracılığı ile hizmet aldığı düşünülürse o zaman büroların kamusal alan olarak nitelendirilebileceği görülür. Av. Fatih Tahancı ve Av. Ayşe Tahancı müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ecrimisil Ne Anlama Gelmektedir ve Ecrimisil Davası Şartları Nelerdir?

Ecrimisil demek, herhangi bir mal izin verilmeden kullanılması demektir. Bu kelime haksız olarak işgal tazminatı olarak da tanımlanmaktadır. Avukatlık bürosu tarafından yasal süreci takip edilen dava türlerinden biri ecremisil davalarıdır. Bu davalar bir mal ya da bir taşınmazın sahibi tarafından izin verilmeden kullanılması demektir. Yani kısaca haksız yere işgal etme davaları şeklinde tanımlanabilir. Avukatlık bürosu haksız yere işgal tazminatı davalarında malın sahibinin zarara uğrama durumunu ya da işgalci konumunda olan kişinin kusur taşıyıp taşımadığı konularını takip eder. Tazminat söz konusu ise ayrıca bu konunun yasal süreci de izlenir.

Haksız yere işgal tazminatı davalarında tazminat istenmesine neden olabilen durumlar arasında; herhangi bir yapı ya da ortak kullanım alanlarının kullanımı, kiralanarak kira geliri elde edilmesi durumları bulunur. Avukatlık bürosu bu durumlarda malın sahibinin mali olarak zarara uğrayıp uğramadığı durumunu inceler. Ecremisil davaları, haksız yere malı kullanma durumunda olan kişilerden işgal tazminatının alınması ve alınan tazminatla beraber malın asıl sahibi kişiye teslim edilmesi amaçlanarak açılmaktadır. Ecremisil dava esasları Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Ecremisil davalarında belirlenmiş esaslara göre taşınmazdan elde edilecek olan gelir tazminat hesaplanması işleminin esasını oluşturmaktadır.

Ecremisil Davasının Açılma Şekli

Bu davanın açılabilmesi için öncelikle işgalci konumunda bulunan kişiye ihtarname gönderilerek durumun bildirilmesi gereklidir. Daha sonra taşınmaz mal hangi şehirde ise o şehirdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır. Bu süreçte bilirkişiler işgal edilen süre için malın kira değerini belirlerler. Bu değer tazminatın esasını belirler. Bu noktada bilinmesi gereken durum, bir mal için geriye dönük olarak en fazla 5 yıllık işgal tazminatı talep edilebileceğidir.

Ecrimisil Davalarındaki Tazminat Şartları

 • Malın sahibinden izinsiz olarak kullanılması
 • İzin alınmadan inşaat yapılması
 • Kiralanmış olan bir taşınmazda kira süresinin sonlanmış olmasına rağmen sözleşme yenileme yapmadan kullanıma devam edilmesi
 • Kamu hizmeti için kiralanmış olan bir mülkün bazı kısımlarının işgal edilmiş olması

Avukatlık bürosu yukarıda belirtilen tazminat şartları oluşmuşsa dava açabilirler. Ecremisil davalarına itiraz edilebilir. İtiraz için ihbarnamenin ulaşması sonrasında 30 günlük süre içinde dilekçe yazılarak itiraz hakkı kullanılabilir. İtiraz dilekçesi belirtilen süre içinde idareye teslim edilmelidir.

Ecremisil İle Kira Arasındaki Farklar

 • Bir taşınmazdan alınacak olan kira bedeli kira sözleşmesi ile belirlenir. Ecrimisil için sözleşme yapılması söz konusu değildir. Avukatlık bürosu ecrimil davası sonuçlandığında gerekli tazminatın alınabilmesi için süreci takip eder.
 • Kiralamada belirlenmiş olan bedel aylık olarak alınır ama ecrimisil davalarında alınacak bedel geriye dönük belirlenmiş olan bedelin teminidir.
 • Kira bedeli ödenmediği durumda avukatlık bürosu tarafından icra ve iflas kanunu tarafından belirlenmiş olan hükümlerin uygulanması yasal olarak takip edilir. Ecrimisil davalarında ise 6183 sayılı kanunu uygulanmaktadır.
 • Kiralama işlemlerinde sorun yaşanması durumunda adli yargıya başvuru yapılır, ecrimisil davasında ise avukatlık bürosu adli yargıya başvuru yapar.

Ecrimisl Davalarında Taşınmaz Malın Değerini Etkileyebilen Durumlar

 • Taşınmaz malın yüz ölçüm değeri
 • Malın niteliği
 • Mal tarım arazisi ise arazinin verimi
 • Altyapı hizmet durumu
 • Taşınmazın konumu
 • Taşınmazın işgal edilmeden önceki durumundaki halinden sağlanabilen gelirin durumu

Güvenlik Soruşturması Nedir?

Güvenlik soruşturması davası  bir kişinin kolluk güçleri tarafından aranma durumunun incelenmesi, sicil kaydının ve yıkıcı ve bölücü faaliyetler içinde olup olmadığının, ahlaki değerler açısından yabancılar ile olabilecek alakasının araştırılmasıdır. Güvenlik soruşturması ile birlikte arşiv araştırması adı verilen bir durum da araştırma konusudur. Arşiv araştırması kısaca kişi hakkındaki mevcut olan kayıtların saptanmasıdır. Bu araştırmalara nelere bakıldığı konusu yasal olarak belirlenmiştir. İlgili yasaya göre kişinin içinde yer aldığı konumun da dikkate alınmasıyla birlikte;

 • Kimlik kayıtlarındaki doğruluk durumu, uyrukluk durumu, geçmiş dönemlerde başka bir devletin uyruğuna girip girmediği,
 • Tüm kolluk kuvvetleri ve istihbarat güçlerinin arşivlerinde bilgiler olup olmadığı, kişi hakkında aranmasını gösteren bir kayıt olup olmadığı,
 • Terör örgütleri ya da devlet güvenliğini tehdit edebilen yapı ve oluşumlara üyelik durumunu, menfaatine düşkünlük derecesi,

Gibi konuların araştırılmasıdır. Tahancı Hukuk bürosu bu araştırmaların yasal olarak belirlenmiş çerçeve içinde yapılıp yapılmadığını izleyebilir. Avukatlık bürosu bu soruşturmaları etkileyebilecek olan hususları da izleyerek sürecin yasal duruma uygunluğunu takip edebilir. Bu durum idarenin uygulamasına bağlıdır.